• Kezdőlap
  • Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő
 

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÁSA
ÉS NAPPALI MELEGEDŐElérhetőségeink:

Telephely megnevezése: Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő

Telephely címe: 8300 Tapolca, Arany J. u. 16.

Vezető szociális és mentálhigiénés munkatárs: Magvas Zoltán

Telefonszáma: 87/411- 004; 06-30/244-9232

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ppppppppppppppppp

 

 

ÁBRA AZ INTEGRÁLT HAJLÉKTALANELLÁTÁSRÓL TAPOLCÁN 

Ábra 1

 

MUNKATÁRSAK

 

Kép 1

(Szőke Melinda; Magvas Zoltán; Pomozi Éva; Pilter Balázs; Bicsérdi Krisztina; Ughy Beáta; Simonné Balázs Tünde; Slenner István)


Magvas Zoltán vezető szociális munkatárs
(szakvizsgázott szociálpedagógus, egészségfejlesztő mentálhigiénikus; mentálhigiénés közösség – és kapcsolatépítő )


Pomozi Éva szociális munkatárs
(szociálpedagógus)


Simonné Balázs Tünde szociális munkatárs
(szociális munkás)


Slenner István szociális segítő
(szociális asszisztens)

Pilter Balázs szociális segítő
(szociális asszisztens)


Ughy Beáta szociális segítő
(szociális gondozó és ápoló)


Bicsérdi Krisztina szociális segítő
(szociális gondozó és ápoló)

 

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein belül 1992 óta működik hajléktalan személyek átmeneti szállása, így sokrétű tapasztalattal rendelkezünk. 2015- től, a téli időszakban a megnövekedett igény miatt szükségessé vált az időszakos férőhelybővítés. 2016-ban tovább bővítettük a hajléktalanellátás szolgáltatásait a nappali melegedő megnyitásával.
A 2018. október 15.-i jogszabályváltozásokat - közterületen való életvitelszerű tartózkodás kriminalizációja - követően „új” feladatokkal, kihívásokkal kellett szembenéznie intézményünknek, a tapolcai hajléktalanellátásnak. Egy új szolgáltatással bővítettük a tapolcai hajléktalanellátás rendszerét 2019. november 1-től, egy alacsonyküszöbű/küszöb nélküli ellátási forma bevezetésével. Ezt egy fűthető lakó-konténerház beszerzésével valósítottuk meg. Ehhez az időszakos férőhelyszámunkat 5 főről 8 főre emeltük.
A négy részleg szoros együttműködésben, egymásra épülve valósítja meg a szakmai munkát, ezzel komplexebbé téve a hajléktalanellátást a térségben.
Célunk a hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjának segítése, társadalmi aktivitásuk növelése, életvezetési képességeik javítása, komplex szociális szolgáltatásokkal a hatékonyság javítása. Az elmúlt években a lépcsőzetesség elvét vezettük be a hajléktlanellátásba, így a „hajléktalanság” különböző rétegének, több, különböző elérési pontokon tudunk szakszerű segítséget nyújtani. A jövőben ezt tovább szeretnénk bővíteni külső lakhatási szolgáltatással.
A szociális munka eszközeivel és módszereivel segítjük a hajléktalanságból történő kilépést és/vagy egyéni szükségleteiknek megfelelő más szociális ellátás igénybevételét. Tesszük mindezt a közös célok kitűzésével, főként az aktivitás-megőrzéssel, a kapcsolati rendszer felépítésével vagy helyreállításával, addikcióval kapcsolatos problémákban való segítségnyújtással, foglalkoztatási rehabilitációval, előtakarékossággal. A célok elérése a személyes esetkezelés és életút feldolgozáson keresztül valósítható meg, valamint a közösségi szociális munka, a szállón kívüli közösségi aktivitások és közös kulturális- szabadidős programok szervezése által. A szolgáltatások felölelik a fizikai, a szellemi és a szociális szintet egyaránt. Segítségnyújtás a hajléktalan személy életvitelére, a szociális ellátások elérésére irányul. Különösen fontos, hogy a személyes segítségnyújtás keretében elérje, és igénybe vegye a hajléktalan személy a településen működő szociális alapszolgáltatásokat, integráljuk az átmeneti szállóra a nappali melegedőben részesülőket. Tájékoztatást kapjon a bentlakásos intézmények működéséről, igénybevételi lehetőségéről.
Fontos feladat az ügyintézési szolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés, munkavállalás segítése.
Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy minden rászoruló személy ismerje meg a tapolcai hajléktalanellátás működését. Azok igénybevételét és működési rendjét csak olyan feltételekhez kötjük, ami egy hajléktalan személynek is teljesíthető, hogy ezzel is ösztönözzük az igénybevételt. Az intézményben dolgozó szociális munkások elfogadással, megértéssel fordulnak minden segítséget kérő személy felé, hogy megnyerjék bizalmukat. Erre a kölcsönös bizalomra építjük, hogy a hajléktalan elfogadja és használja a szolgáltatásokat.

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása
Sztv. 84. § (2) értelmében a hajléktalan személyek átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyeknek biztosít lakhatási szolgáltatást, vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát).

Időszakos Férőhelybővítés
Az SZCSM rendelet 107/A. § (1) értelmében a hajléktalanok átmeneti szállását működtető fenntartó fontos feladata, a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátása, a közvetlen életveszély elhárítása. Ezért a fenntartó a téli időszakban (november 1-je és április 30-a között) 8 fő időszakos férőhelyet biztosít a már működő intézmény épületében. Az évek tapasztalatai alapján a krízis időszakban megnövekedett igény jelentkezik az átmeneti szálláshelyek szükségességére, az egyébként utcai életre berendezkedett hajléktalan személyek körében. Ennek oka elsősorban az életveszély elkerülése a téli időjárás viszontagságai miatt. A bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket igénybevevők ellátását nem zavarja.

Alacsony küszöbű / Küszöb nélküli szolgáltatás – lakó konténerház
Az alacsony küszöbű/küszöb nélküli szolgáltatás fő célja a fagyhalál elkerülése. A közterületen élő - utcai életre berendezkedett hajléktalan személyek befogadására szolgál egy fűthető lakó-konténerház. Itt kerülnek elhelyezésre az életveszély elhárítása céljából azok a személyek is, akik az átmeneti szálló vagy nappali melegedő szabályait súlyosan megszegték (annak ellenére, hogy a házirend nem túlzottan szigorú), vagy egyéb okokból (pl.: szerhasználók – szenvedélybetegek) nem vehetik igénybe azokat.
A házirend az alapvető erkölcsi, emberi, a törvény által meghatározott jogokat hivatott biztosítani, így a szolgáltatásainkat igénybe vevő ellátottak nyugodt pihenésének körülményeinek megteremtése fontos cél. A fentiek érvényesítése illetve a jogszabályi környezethez való alkalmazkodás ellentmondásos helyzetet eredményezett 2018. októberében. Ezen anomália áthidaló megoldásaként egy új szolgáltatással bővítettük a tapolcai hajléktalanellátás rendszerét egy alacsonyküszöbű/küszöb nélküli ellátási forma bevezetésével. Egy fűthető lakó-konténerház megvásárlásával történt ennek kivitelezése melyet az intézmény udvarán helyeztünk el. Ehhez a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2018. október 31-én meghirdetett, „Közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztések támogatása, 2018.” című, 2018-TA kódú pályázatból biztosítottunk forrást. A fűtést elektromos panelek segítségével oldjuk meg, a biztonságtechnikai elveket szem előtt tartva. Az éjszakai pihenést könnyen tisztítható, fertőtleníthető matracok beszerzésével biztosítjuk.

Nappali Melegedő
Sztv. 65/F. értelmében a nappali ellátás a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A melegedő szolgáltatásait a lakással, lakhatási lehetőséggel rendelkező, de rossz körülmények között élő (komfort nélküli lakás, alacsony jövedelem stb.) emberek részére is biztosítjuk. Ezáltal a nappali melegedő feladata és indokoltsága, hogy a napközben utcán, nem lakás célú helyiségekben, illetve komfort nélküli lakásokban tartózkodó, önellátásra részben vagy teljes mértékben képes személyek nappali ellátását biztosítsa. A nappali melegedő az alapvető emberi szükségleteket, igényeket kielégíti. A melegedő elsődleges célja, hogy étkezésre, ételmelegítésre, alapszintű higiénés szükségletek kielégítésére (tisztálkodás, mosás) és hideg időben fűtött helyiségben melegedésre, pihenésre lehetőséget biztosítson, védelmet nyújtson az időjárás viszontagságai ellen. Célunk az utcai életmódból eredő veszélyek megelőzése, annak elhárítása és csökkentése, valamint a szolgáltatást igénybe vevők emberi méltóságának megtartása, önellátásuk és társadalmi integrációjuk érdekében.

A Vörös kód kiadásával összefüggő feladatok
A vörös kód célja (Sztv. 65/E. § (3)), hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét arra, hogy a segítő tevékenység egyik legfőbb feladata az élet védelme. Az EMMI vörös kód figyelmeztetést ad ki különösen a mínusz 10 Celsius fok, vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, a 27 Celsius fok feletti napi középhőmérséklet, vagy a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzésének időtartama alatt, az életet és testi épséget veszélyeztető (kiemelten utcán élők) helyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából, ehhez a biztosított szolgáltatások igazodnak. Az intézményünknek csak a diszpécserszolgálatok által hozzánk irányított személyekkel szemben áll fenn elhelyezési kötelezettsége, amely ideiglenes, a vörös kód kiadásától, annak visszavonásáig tart, melyet az EMMI rendel el. Az elhelyezett személy kizárólag krízisellátásban részesül, melyben elsődleges cél a testi épség megóvása. Pihenési lehetőséget, szükség szerint ételt, italt valamint nyári időszakban a kiszáradás megelőzése érdekében folyadékot biztosítunk, függetlenül a rendelkezésre álló férőhelyektől. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az igénybevételre vonatkozó jogosultságvizsgálatot, szükséges intézményi dokumentációt, valamint nem kell alkalmazni a szolgáltatás tartalmára és a térítési díjra vonatkozó szabályokat sem.
A Vörös kód ideje alatt elsősorban a lakókonténer házban és a közösségi helyiségben helyezzük el a rászoruló személyeket, másodsorban a női, illetve férfi folyosók állnak rendelkezésre. A helyiségegek a hideg és meleg ellen is megfelelő védelmet nyújtanak a Vörös kód protokoll leírásának megfelelően, betartva az alapvető higiéniai szempontokat is.
Mindezt tesszük a Vörös kód protokollt maradéktalanul betartva és a diszpécserszolgálattal szorosan együttműködve.

Nyitvatartás
A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása az év minden napján 0 – 24 óráig áll nyitva az igénybevevők részére.
Az Időszakos Férőhelybővítés 2025.-ig minden év november 1. – április 30.-ig, 0 – 24 óráig áll nyitva az igénybevevők részére.
A Nappali Melegedő az év minden napján 8 - 18 óráig áll nyitva az igénybevevők részére.
Alacsony küszöbű / Küszöb nélküli szolgáltatás november 1. – április 30.-ig, 21 – 06 óráig áll nyitva az igénybevevők részére.

Férőhelyek száma:
A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának engedélyezett férőhelyszáma 36 fő (8 női és 28 férfi), az alábbi bontásban
A Nappali Melegedő engedélyezett férőhelyeinek száma 36 fő.

Az alább felsorolt szolgáltatásokat – az alacsony küszöbű szolgáltatás kivételével -minden ellátási forma biztosítja:
Lehetőséget biztosít
• a személyi tisztálkodásra,
• az étel melegítésére,
• a betegek elkülönítésére,
• a közösségi együttlétre szolgáló helyiség igénybevételére.
Továbbá biztosítjuk az ellátottjaink részére a
• tisztálkodáshoz szükséges textíliát,
• személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket,
• személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését,
• elsősegélyhez szükséges felszerelést.


A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán és az Időszakos Férőhelybővítést igénybevevők esetében az ellátásért napi térítési díjat kell fizetni.
A Nappali Melegedő szolgáltatása és az Alacsony küszöbű / küszöb nélküli szolgáltatás térítésmentes. A Nappali Melegedőben ebédet igénylő ügyfelek a szociális étkeztetésre vonatkozó térítési díjakat kötelesek megfizetni (az étel kiszállítása díjtalan).
A térítési díjak mértékét Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021 (VI.01) a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról önkormányzati rendelet szabályozza.